Obchodní podmínky

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále též VOP) platí pro nákup v internetovém obchodě www.4doxskladem.cz, který je provozován panem Martinem Duškem, IČ: 87426587, DIČ: CZ7604033690 se sídlem Dolní cesta 302, Letohrad, 561 51, zapsaná v Živnostenském rejstříku vedeném MěÚ Žamberk dne 11.11.2010. Tyto VOP upravují vztahy mezi Kupujícím a Prodávajícím v oblasti prodeje zboží, tj. mezi panem Martinem Duškem, IČ: 87426587 (dále jen „Prodávající“) a jeho obchodními partnery (dále jen „Kupující“).

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, jejichž nedílnou součást tvoří reklamační řád, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je Kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

2. VYMEZENÍ POJMŮ

2.1. Prodávající

Prodávajícím je pan Martin Dušek,  IČ: 87426587, DIČ: CZ7604033690, se sídlem Dolní cesta 302, Letohrad, 561 51, zapsaná v Živnostenském rejstříku vedeném MěÚ Žamberk dne 11.11.2010.

2.2. Kupující

Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel.

Spotřebitelem je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění kupní smlouvy s Prodávajícím nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání. Spotřebitel při zahájení obchodních vztahů předává Prodávajícímu pouze své kontaktní údaje, nutné pro bezproblémové vyřízení objednávky, popřípadě údaje, které chce mít uvedeny na nákupních dokladech.

Právní vztahy Prodávajícího se spotřebitelem výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník a zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, oba v platném znění, jakož i předpisy souvisejícími.

Podnikatelem se rozumí:

  • osoba zapsaná v obchodním rejstříku (především obchodní společnosti),
  • osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění (živnostník zapsaný v živnostenském rejstříku),
  • osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštních předpisů (sem patří např. svobodná povolání jako advokacie apod.), a
  • osoba, která provozuje zemědělskou výrobu a je zapsána do evidence podle zvláštního předpisu.

Právní vztahy Prodávajícího s Kupujícím, který je podnikatel, výslovně neupravené těmito VOP ani Smlouvou mezi Prodávajícím a Kupujícím se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění, jakož i předpisy souvisejícími.

Individuální smlouva Prodávajícího s Kupujícím je nadřazena obchodním podmínkám.

2.3. Spotřebitelská smlouva

Smlouva kupní, o dílo, případně jiné smlouvy dle občanského zákoníku, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel, resp. Prodávající.

3. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Veškeré nakládání s osobními údaji Kupujících se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů a ostatními právními předpisy platnými na území ČR. Kupující svým svobodným rozhodnutím (stiskem tlačítka) dává najevo, že si je vědom všech výše uvedených skutečností a souhlasí s dalším zpracováním svých osobních údajů pro účely obchodní činnosti provozovatele tohoto e-shopu. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, Kupující má právo na přístup k údajům a náleží mu ochrana práv v rozsahu stanoveném zákonem. Tento souhlas může kdykoli písemně odvolat. Osobní údaje budou plně zabezpečeny proti zneužití. Data budou uchovávána a nebudou sdílena s aplikacemi třetích osob.

Správce (Prodávající) tímto informuje subjekt údajů (Kupujícího) a poskytuje mu výslovného poučení o právech vyplývajících ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, tj. zejména o tom, že poskytnutí osobních údajů správci je dobrovolné, že subjekt údajů má právo k jejich přístupu, má právo výše uvedený souhlas kdykoliv písemně odvolat na adrese správce a dále má právo v případě porušení svých práv obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů a požadovat odpovídající nápravu, kterou je např. zdržení se takového jednání správcem, odstranění vzniklého stavu, poskytnutí omluvy, provedení opravy či doplnění, zablokování, likvidace osobních údajů, zaplacení peněžité náhrady, jakož i využití dalších práv vyplývajících z § 11 a 21 tohoto zákona. Pokud si Kupující přeje opravit osobní údaje, které o něm Prodávající zpracovává, může jej o to požádat na e-mailové adrese kamarad@mujmax.cz nebo na výše uvedené poštovní adrese Prodávajícího.

4. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

Řádně vyplněná a prostřednictvím internetového obchodu www.4doxskladem.cz odeslaná  učiněná objednávka Kupujícího je závazným návrhem na uzavření kupní smlouvy s Prodávajícím, přičemž Kupující je svým návrhem na uzavření kupní smlouvy vázán po dobu 7 dní od odeslání objednávky.

Prodávající potvrdí neprodleně obdržení objednávky ve smyslu § 1827 odst. 1 občanského zákoníku prostřednictvím e-mailu na e-mailovou adresu uvedenou Kupujícím v objednávce, přičemž toto potvrzení není akceptací návrhu na uzavření kupní smlouvy. Samotná kupní smlouva je uzavřena akceptací návrhu na uzavření kupní smlouvy ze strany Prodávajícího, přičemž za akceptaci se považuje odeslání zboží ze strany Prodávajícího Kupujícímu nebo výslovná akceptace návrhu na uzavření kupní smlouvy ze strany Prodávajícího prostřednictvím e-mailu nebo telefonu.

Kupující (spotřebitel) má právo zrušit objednávku, tedy odvolat svůj návrh na uzavření kupní smlouvy, bez jakýchkoli sankcí až do okamžiku odeslání zboží. Tuto skutečnost je Kupující (spotřebitel) povinen Prodávajícímu oznámit e-mailem na expedice@4dox.cz nebo telefonicky na čísle +420 608 181 357.

V případě, že Kupující chce zrušit objednávku na zboží, které bylo pro něj speciálně po dohodě objednáno, je stanoven storno poplatek ve výši 100 % z kupní ceny zboží.

Kupní smlouva se uzavírá v českém jazyce. Kupní smlouva je po uzavření archivována pouze po dobu nezbytně nutnou pro její vyřízení, přičemž po tuto dobu je možné ji na písemnou žádost Kupujícího (spotřebitele) zpřístupnit. Měnit objednávku a opravovat chyby lze do okamžiku předání zboží k odeslání.

5. ODSTOUPENÍ KUPUJÍCÍHO  OD SMLOUVY DLE § 1829 ODST. 1 OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU

Kupující (spotřebitel) má právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí zboží (u kupní smlouvy, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží; u kupní smlouvy, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží).

Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí Kupující (spotřebitel) o svém odstoupení od této smlouvy informovat Prodávajícího, tj. pana Martina Duška, se sídlem Dolní cesta 302, 561 51 Letohrad, IČ: 87426587, DIČ: CZ7604033690  na adresu: 4dox, Mlýnská 211, 56164 Jablonné nad Orlicí nebo na  e-mail expedice@4dox.cz nebo jakýmkoliv jiným způsobem (messenger) formou jednostranného právního ujednání. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

Pokud Kupující (spotřebitel) odstoupí od kupní smlouvy, budou mu vráceny bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy prodávajícímu dojde oznámení o odstoupení od kupní smlouvy, platby, které od spotřebitele obdržel, Pro vrácení plateb použije Prodávající stejný platební prostředek, který Kupující (spotřebitel) použil pro provedení počáteční transakce, pokud Kupující (spotřebitel) výslovně neurčil jinak. V případě platby dobírkou, bude platba vrácena zpět na účet, tento musí být uveden v průvodním dokumentu s vráceným zbožím. V žádném případě tím nevzniknou Kupujícímu (spotřebiteli) další náklady. Platbu vrátí Prodávající až po obdržení vráceného zboží.

Kupující (spotřebitel) musí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od kupní smlouvy, zaslat zpět nebo je předat na adresu 4dox, Mlýnská 211, 56164 Jablonné nad Orlicí, v případě využití zásikovny prosím použijte Zooflora Beneš, Pod Vyšehradem, Jablonné nad Orlicí, přičemž Kupující (spotřebitel) ponese přímé náklady spojené s vrácením zboží. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud Kupující (spotřebitel) odešle Prodávajícímu zboží zpět před uplynutím 14 dnů. Kupující (spotřebitel) odpovídá pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

Kupující (spotřebitel) nemůže v souladu s § 1837 občanského zákoníku odstoupit od smlouvy:

a) o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,

b) o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,

c) o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,

d) o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,

e) o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,

f) o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,

Odstoupit od smlouvy bez udání důvodu nelze, pokud bylo zboží již částečně spotřebováno. Nelze také odstoupit od smlouvy na zboží, jehož charakter to vylučuje, zejména z hygienických důvodů (např. kosmetické výrobky, hřebeny, kartáče at.). Pokud bude vrácené zboží neúplné, poškozené či viditelně opotřebené, může Prodávající uplatnit náhradu škody.

5.1. Odstoupení od smlouvy Kupujícím, který není spotřebitelem

V případě Kupujícího, který není spotřebitelem, není možné od smlouvy odstoupit.

6. DOPRAVA ČR a SK

6.1. Platba a výše přepravného

Náklady na přepravné, které Kupující zvolil v objednávce, nese Kupující a tyto náklady se řídí platnými podmínkami Prodávajícího, které se nachází na internetových stránkách www.4doxskladem.cz v sekci DOPRAVA.

Smluvním přepravcem Prodávajícího je Zásilkovna. Objednávky nad 990,- Kč jsou Prodávajícím zasílány ZDARMA po České republice pomocí Zásilkovny. Na Slovensko posíláme zdarma nad 1700 Kč s DPH, pomocí Zásilkovny. Přepravné u objednávek do 990,- Kč včetně je v České republice zpoplatněno částkou  98 Kč přes zásilkovnu.  Přepravné u objednávek do 1700 Kč včetně je na Slovensku zpoplatněno  155 Kč přes zásilkovnu.

Smluvním přepravcem Prodávajícího je DPD. Objednávky nad 1500,- Kč jsou Prodávajícím zasílány ZDARMA po České republice pomocí DPD. Na Slovensko posíláme zdarma nad 1700 Kč s DPH, pomocí DPD. Přepravné u objednávek do 1500,- Kč včetně je v České republice zpoplatněno částkou  155 Kč přes DPD.  Přepravné u objednávek do 1700 Kč včetně je na Slovensku zpoplatněno 285,- Kč přes DPD.

6.2. Termín dodání zboží

Rychlost odeslání zásilky je odvislá na dostupnosti zboží a zvoleném způsobu platby Kupujícím.

Prodávající nemá žádnou možnost ovlivnit přepravní čas zásilky Kupujícímu. Případnou stížnost je třeba uplatnit u přepravní společnosti DPD CZ s.r.o. nebo Zásilkovny

6.3. Převzetí zásilky Kupujícím od přepravce

Kupující je povinen při převzetí zásilky od doručujícího přepravce zkontrolovat její neporušený obal a obsah. Jestliže dojde ke zjištění nesrovnalostí, Kupující zapíše na doručovací list přepravce výhradu, zde bude specifikován stav věci. Je nutné pořídit fotodokumentaci poškození obalu a obsahu zásilky, včetně štítku s číslem zásilky. Následně Kupující předá Prodávajícímu informace k řešení situace, popis poškození, výše škody, fotografie, škodní zápis pořízený s přepravcem.

Podpisem doručujícího listu přepravce (nebo jiného obdobného dokladu) Kupující stvrzuje správnost převzetí zásilky s tím, že její obsah je neporušen a dodán v pořádku. Následná reklamace zboží z důvodu poškození obalu již není poté možná.

6.4. Nepřevzetí zásilky Kupujícím

Vzniklé více náklady z důvodu opakovaného nebo jiného než ujednaného doručení zásilky nebo jejího bezdůvodného nepřevzetí, je povinen Kupující uhradit Prodávajícímu.

7. PLATEBNÍ PODMÍNKY

7.1. Zrychlený a klasický bankovní převod

Po obdržení objednávky (návrhu na uzavření kupní smlouvy) zašle Prodávající Kupujícímu výši kupní ceny, číslo účtu a variabilní symbol platby. Zboží zaplatí Kupující na bankovní účet Prodávajícího č.: 2401408508/2010, vedený u společnosti Fio banka a.s. před odesláním zboží, v opačném případě nebude zboží odesláno popř. předáno. Tento způsob úhrady kupní ceny je považován za zálohovou platbu na kupní cenu.

7.2. Platba platební kartou

Platba kartou prostřednictvím zabezpečené platební brány Gopay.

7.3. Dobírka

Přepravce DPD CZ s.r.o., GLS, Zásilkovna umoňuje úhradu dobírky kurýrovi PLATEBNÍ KARTOU on-line přes platební terminál.

Kupující zaplatí za Zboží až v momentu jeho převzetí od přepravce. Tato služba je zpoplatněna 25 Kč.

8. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

Právo Kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má zboží při přechodu nebezpečí škody na Kupujícího, byť se projeví až později. Právo Kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou Prodávající způsobil porušením své povinnosti.

Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má Kupující právo:

a) na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,

b) na odstranění vady opravou věci,

c) na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo

d) odstoupení od smlouvy.

Kupující sdělí Prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu Prodávajícího; to neplatí, žádal-li Kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li Prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li Kupujícímu, že vady neodstraní, může Kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit.

Nezvolí-li Kupující své právo včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.

Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má Kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

Dokud Kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může Prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může Prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci; volba nesmí Kupujícímu způsobit nepřiměřené náklady.

Neodstraní-li Prodávající vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může Kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu Prodávajícího.

Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li zboží vrátit v tom stavu, v jakém je obdržel. To neplatí, pokud:

a) došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci,

b) použil-li Kupující věc ještě před objevením vady,

c) nezpůsobil-li Kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím, nebo

d) prodal-li Kupující věc ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, anebo pozměnil-li věc při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí Kupující Prodávajícímu, co ještě vrátit může, a dá Prodávajícímu náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch.

Neoznámil-li Kupující vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.

Práva z vady se uplatňují u Prodávajícího na této adrese pro zaslání zboží: 4dox, Mlýnská 211, 56164 Jablonné nad Orlicí.

9. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ A ZÁRUKA ZA JAKOST V PŘÍPADĚ KUPUJÍCÍHO, KTERÝ JE SPOTŘEBITELEM

Prodávající odpovídá Kupujícímu, který je spotřebitelem, že zboží při převzetí nemá vady, zejména Prodávající odpovídá Kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal,

a) má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

b) se věc hodí k účelu, který pro její použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,

c) věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

d) je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

e) věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady do 24 měsíců od převzetí zboží. V případě, že zboží má omezenou životnost, právo z vady lze uplatnit pouze v termínu životnosti zboží, který je uveden na obale.

Nemá-li věc výše uvedené vlastnosti, může Kupující požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může Kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Kupující právo na bezplatné odstranění vady.

Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má Kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Kupující i právo od smlouvy odstoupit.

Neodstoupí-li Kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy Kupujícímu (spotřebiteli) působilo značné obtíže.

Práva z vady se uplatňují u Prodávajícího na této adrese pro zaslání zboží: 4dox, Mlýnská 211, 56164 Jablonné nad Orlicí.

Požádá-li o to Kupující, potvrdí mu Prodávající v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti v případě vadného plnění. Nebrání-li tomu povaha věci, lze potvrzení nahradit dokladem o zakoupení věci obsahujícím uvedené údaje. 

Uplatní-li Kupující právo z vadného plnění, potvrdí mu Prodávající v písemné formě, kdy právo uplatnil, jakož i provedení opravy a dobu jejího trvání.

10. ZÁRUKA ZA JAKOST V PŘÍPADĚ KUPUJÍCÍHO, KTERÝ NENÍ SPOTŘEBITELEM

Prodávající neposkytuje Kupujícímu, který není spotřebitelem, záruku za jakost zboží, není-li tak výslovně mezi smluvními stranami sjednáno. Odpovědnost Prodávajícího za vady se v takovém případě řídí občanským zákoníkem.

11. CENY A PLATNOST NABÍDKY

Všechny ceny jsou uvedeny s DPH, která je platná v okamžiku odeslání objednávky. V případě, že se DPH do uzavření kupní smlouvy popř. do odeslání zboží změní, je Kupující s přihlédnutím k druhu platby zvolené Kupujícím povinen uhradit nedoplatek kupní ceny popř. Prodávající neprodleně zašle Kupujícímu e-mailem zprávu s výzvou o sdělení, kam je možné uhradit Kupujícímu přeplatek kupní ceny. Součástí dodávky zboží je řádný daňový doklad. Veškeré ceny zboží včetně akčních platí do odvolání nebo vyprodání zásob.

12. SLEVY A SLEVOVÉ KUPONY

Prodávající poskytuje různé druhy slev (věrnostní, objemové, za doporučení známým apod.). Každá sleva má pravidla pro užití.

V případě, že sleva nebo slevový kupon bude uplatněn v rozporu s pravidly dané slevy či slevového kuponu má Prodávající právo takové uplatnění slevy nebo slevového kuponu odmítnout. V takovém případě je Kupující informován a bude mu nabídnuta možnost vyřídit objednávku bez této slevy či uplatněného kuponu.

Pravidla a podmínky pro uplatnění konkrétní slevy jsou přiloženy buď přímo ke slevě (formou informací), nebo je u slevy uveden odkaz na webové stránky, kde jsou pravidla slevy podrobně popsány. V případě, že dojde při výkladu slevy k nejasnostem, platí výklad použití Prodávajícího.

Každou slevu nebo kupon lze uplatnit pouze jednou, pokud není výslovně uvedeno jinak. V případě více násobného použití má prodejce právo odmítnout takovou slevu uznat.

V případě, že slevu uplatní Kupující, který není spotřebitel a nejedná se o zakoupené dárkové poukazy má Prodávající právo takové uplatnění slevy a slevové kupony odmítnout.

V případě, že je hodnota dárkového poukazu, či slevového kuponu vyšší, než je hodnota celého nákupu, rozdíl se na nový poukaz či kupon nepřevádí a nevyčerpaná suma se zpětně neproplácí.

13. VÝMĚNA ZBOŽÍ

Výměna zboží za jiné je samozřejmě možné. A to do 14 dnů od nákupu zboží. Zboží nesmí být nošeno ani poškozeno. Musí být dodáno v původním obalu se štítkem. Zboží prosím pošlete do provozovny firmy: 4dox, Mlýnská 211, 56164 Jablonné nad Orlicí. Do balíčku k produktu prosím přidejte dopis, kde přiložíte kopii faktury  - tedy potvrzení o nákupu zboží a informaci za jaké zboží chcete vyměnit. V případě výměny zboží požadujeme úhradu dopravy za vyměňované zboží.

14. ZÁVĚREČNÉ UJEDNÁNÍ

Objednávka Kupujícího (spotřebitele) je po svém doručení Prodávajícímu jako návrh na uzavření kupní smlouvy archivována za účelem jejího splnění a další evidence. Jednotlivé technické kroky vedoucí k uzavření smlouvy jsou spotřebiteli zřejmé z vlastního procesu objednávky. Kupující má možnost zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat před podáním objednávky. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (telefon, internet atd.) pro uskutečnění samotné objednávky nese Kupující. Tyto obchodní podmínky Kupujícímu (spotřebiteli) umožňují jejich archivaci a reprodukci.

Subjektem mimosoudního řízení v případě sporu, případně subjektem k vyřizování stížností kupujících, je Česká obchodní inspekce zřízená zákonem č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, na kterou se kupující může obrátit přes e-podatelnu na webových stránkách České obchodní inspekce, www.coi.cz. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů dle zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, www.uoou.cz

V Letohradě, 21.3.2017

Spinner
Cookies Cookies

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohly ukazovat informace týkající se Vašich zájmů. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko „OK“.

Souhlas můžete odmítnout zde.

Zde máte možnost přizpůsobit si nastavení souborů cookies v souladu s vlastními preferencemi.